Garantia per » Autoritzacions administratives».

Les ordenances municipals relatives a la tramitació de llicències preveuen la sol·licitud de garantia per «respondre de la correcta execució de les obres, de la reparació de les afeccions ocasionades en el transcurs de les mateixes i / o la reposició del paviment » . Aquestes garanties han de ser presentades pel titular de la llicència . Així mateix, la Direcció General de Carreteres de les comunitats autònomes i l’Administració General de l’Estat, exigeixen garantia per «respondre de danys i perjudicis que es puguin ocasionar a la carretera per l’incompliment de les condicions de l’autorització «.

Usuaris:

  • Empreses de construcció, serveis , transportistes.
llicencia_p