Quines dades necessiten per poder presentar- una oferta dels seus serveis?

Per estudiar el producte que millor s’adapta a les seves exigències i necessitats, analitzarem les dades sobre el seu sector d’activitat, el seu volum de vendes, la durada dels crèdits i distribució geogràfica dels seus clients. Aquesta informació pot ser recollida mitjançant el nostre formula de contacte de la nostra web. També ens pot trucar per telèfon al 938 751 434 o per email a j.felip@f-fcreditcomercial.com

Què és la cobertura?

Les garanties derivades de la pòlissa sobre un crèdit.

Què és el Crèdit?

L’import degut pel client a l’assegurat com a conseqüència de l’ajornament de pagament de les mercaderies, béns, serveis o instal·lacions lliurats, prestats o realitzades per l’assegurat.

Què és la xifra mínima de Crèdit Individual?

L’import mínim que ha d’assolir una operació a crèdit per a la seva cobertura per l’assegurança.

Què s'entén per durada dels crèdits?

El termini que transcorre entre el naixement del risc i el venciment de la condició de pagament més llarga pactada en cada operació.

Què és Negoci assegurat ?

L’activitat de l’assegurat, sobre la qual s’estén la cobertura de la pòlissa.

Què són Vendes Assegurables?

Les operacions a crèdit realitzades per l’assegurat que per la seva naturalesa i per aplicació de les condicions de la pòlissa són susceptibles de ser assegurades.

Quins riscos queden exclosos de cobertura?

Queden excloses de cobertura per l’assegurança les operacions realitzades amb les administracions públiques i els seus organismes dependents, amb filials i sucursals, amb persones físiques, així com les vendes a clients no classificats per la Companyia i, en general, les realitzades al marge del negoci i/o mercat assegurat.

Què és una classificació?

El límit de crèdit autoritzat per la Companyia per a cada un dels clients de l’assegurat.

Què s'entén per Condicions de Pagament del Crèdit?

El termini de crèdit, mesurat en dies naturals transcorreguts des de la data de lliurament de la mercaderia , prestació del servei o execució de la instal·lació fins a la data convinguda per al pagament entre l’assegurat i el seu client.

Què és un avís d'insolvència provisional?

La notificació que efectua l’assegurat a la Companyia acompanyant la documentació original acreditativa d’un crèdit impagat, donant per acabades les seves gestions amistoses de cobrament.

Què és la Insolvència Definitiva?

La incapacitat del deutor per fer front al pagament del crèdit de l’assegurat , definida per alguna de les situacions que determinen la producció del sinistre.

Què és el Sinistre?

La situació determinant del pagament de la indemnització , un cop declarat l’Avís d’insolvència Provisional : La inexistència de béns suficients en el patrimoni del deutor per afrontar les seves obligacions de pagament , la seva desaparició , o les lleves pactades en procediments concursals.

Què és la indemnització?

El pagament realitzat per la Companyia a l’assegurat com a conseqüència de la producció del sinistre , calculat per aplicació del percentatge de garantia a la pèrdua assegurada existent en aquest moment.

Què són Recobraments ?

Tota quantitat pagada pel deutor o pels seus garants, a la Companyia o l’assegurat , després de la declaració de l’ Avís d’insolvència provisional.

Quant em costa l'assegurança de Crèdit?

El preu de l’assegurança es calcula en proporció a l’import de les vendes assegurades . És una despesa fiscalment deduïble.

Com puc conèixer les seves Assegurances?

En aquesta pàgina web trobarà una àmplia informació sobre els nostres productes i serveis. A més , pot dirigir-se a les adreces indicades a l’apartat contacte per obtenir informació personalitzada i totes les explicacions que vostè necessiti sobre els nostres productes.

Què és el Tipus de Prima?

El percentatge o taxa percentual que, aplicada a les vendes assegurables, ha de determinar l’import de la prima meritada en cada anualitat d’assegurança.

FAQs-1024x678