Garantia per Contractes Públics . La Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Regula la contractació amb les Administracions Públiques (central, autonòmica o local). Tota empresa interessada en contractar amb l’Administració està obligada a prestar garantia davant la mateixa . Els contractes amb les administracions públiques poden ser de: Obra / Subministrament / Servei Consultoria o Assistència.

Tipus de Garanties:

  • Provisionals ( de Manteniment d’Oferta )
  • Definitives i Complementàries ( Compliment Contracte )
  • Per Abonaments a Compte bestreta
  • Apilament de materials o Maquinària

Usuaris:

  • Totes les empreses o professionals que liciten i contracten amb les administracions públiques .
contractespublics_p