L’assegurança de caució és una de les fórmules més eficaces de cobrir les necessitats legals o contractuals de consolidació.

Crédito y Caución és la principal companyia utilitzada per les empreses especialment actives en el sector públic per participar en concursos, licitacions o compliment de contractes. Més de 8.600 empreses utilitzen de forma habitual seus serveis per prestar més de 64.700 garanties tècniques anuals davant l’Administració. Aquest producte allibera els recursos financers de les empreses, afavorint la seva capacitat creditícia, oferint una alternativa a la utilització dels límits amb entitats financeres i facilitant el seu tràfic mercantil i competitivitat .

DUANES

duanes_p

Per garantir les exigències imposades per l’Administració de duanes. Per a importadors, agents duanes, etc

MÉS INFO

EMPRESES DE SEGURETAT

seguretat_p

Assegurança de caució que permet constituir una garantia i exercir la seva activitat a empreses de seguretat

MÉS INFO

QUADERNS ATA

ata_p

Document d’Admissió Temporal de mercaderies perquè qualsevol mercaderia pugui viatjar fora fronteres nacionals

MÉS INFO

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

residusconstrucció_p

Garantia per a la correcta gestió dels residus generats per empreses constructores en obres i/o demolicions

MÉS INFO

LLICÈNCIA

llicencia_p

Garantia per la correcta execució d’obres, reparació o reposició de paviments, i poder respondre a dany o perjudicis

MÉS INFO

F.E.G.A

fega_p

Garantia davant el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA). Adreçada a empreses del sector agroalimentari

MÉS INFO

CONTRACTES PÚBLICS

contractespublics_p

Pòlissa obligatòria per a totes les empreses interessades en contractar amb l’Administració pública

MÉS INFO